Regulamin sklepu internetowego BioPiwo.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. 1. Sklep internetowy, działający pod adresem internetowym www.biopiwo.pl, prowadzony jest przez Olimpię Tomczyk-Iwko, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „BioPiwo-Import” Olimpia Tomczyk-Iwko, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9730430002, REGON 080266678, Nr zezw. PL 411 000 511 04, adres prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul.Bobrzańska 2a, 66-615 Brzeźnica, adres poczty elektronicznej: info@biopiwo.pl
 2. 2. „BioPiwo-Import” Olimpia Tomczyk-Iwko posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa. „BioPiwo-Import” Olimpia Tomczyk-Iwko prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową piwa.
 3. 3. Rejestracji w serwisie może dokonać tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia. Dokonanie rejestracji w sklepie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. 4. Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży zawieranej z Klientem.
 5. 5. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, Kupujący ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawienia.
 6. 6. Towary dostępne w Sklepie Internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych.

II. Zamówienia

 1. 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry i ceny , stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. 2. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 3. 3. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
 4. 4. Zamówienia towaru może składać tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia.
 5. 5. Ceny produktów podane w Sklepie są cenami brutto ( zawierają podatek VAT oraz cła).
 6. 6. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 7. 7. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.
 8. 8. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail,o której mowa w pkt. 7, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 9. 9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa powyżej, a także poprzez dołączenie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży.

III. Sposoby płatności

 1. 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. 1.1 Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  2. 1.2 Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
  3. 1.3 Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
   1. 1.3.1 Bank: Alior Bank
   2. 1.3.2 Numer rachunku: 26 2490 0005 0000 4500 9285 6070
  4. 1.4 Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem Serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego przed dokonywaniem płatności oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl/.
 2. 2. Rozliczenie transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem Serwisu PayU.pl
 3. 3. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
  1. 3.1 PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu ( adres siedziby: ul.Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000zł w całości opłacony, NIP:779-23-08-495.

IV. Koszt, termin i sposoby dostawy

 1. 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  1. 1.1 Przesyłka kurierska; przesyłka kurierska pobraniowa.
  2. 1.2 Przesyłka paletowa.
  3. 1.3 Odbiór osobisty pod adresem: ul. Bobrzańska 2a, 66-615 Brzeznica – w Dni Robocze w godz. 10:00-18:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru.
 2. 2. Klient ma możliwość zaproponowania innego sposobu dostawy Produktu – w tym celu zalecany jest kontakt ze Sprzedawcą.
 3. 3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. 4. Koszty dostawy są wskazane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności (koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy”).
 5. 5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:
  1. 5.1 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
  2. 5.2 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  3. 5.3 Warunkiem wydania produktu jest zapłata za produkt i przesyłkę oraz jej odbiór przez osobę pełnoletnią (kupujący musi okazać kurierowi odpowiednie dokumenty potwierdzające swoją pełnoletność).

V. Postępowanie reklamacyjne

 1. 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
  1. 1.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osoba fizyczną , który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą , z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedazy są określone w szczególności ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr. 141, poz. 1176 ze zm.)
  2. 1.2 Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umowa Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@biopiwo.pl lub też pisemnie na adres: ul. Bobrzańska 2a, 66-615 Brzeznica. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres.
  3. 1.3 Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedz w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.
  4. 1.4 W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje , iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza , nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

VI. Prawo odstąpienia od umowy

 1. 1. Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: ul.Bobrzańska 2a, 66-615 Brzeźnica.
 2. 2. W razie odstąpienia od umowy , umowa uważana jest za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie , nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 3. 3. Usługodawca/Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że konsument wskaże inny sposób.
 4. 4. Termin dziesięciodniowy , w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.
 5. 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1)świadczenia usług rozpoczętego , za zgodą konsumenta, przed upływem terminu , o którym mowa powyżej w pkt 1 oraz w pkt 4; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń , za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6)dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

VII. Ochrona prywatności

 1. 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. 2. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.
 3. 3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych.

VIII. Własność intelektualna

 1. 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu ( w tym zdjęć i opisów produktów) bez pisemnej zgody Sklepu.

IX. Postanowienia końcowe

 1. 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. 2. Zmiana Regulaminu:
  1. 2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostawy; zmiany zakresu , odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; zmiany adresu Sprzedawcy – w zakresie , w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. 2.2. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę , jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
  3. 2.3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian , w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte , realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  4. 2.4. W przypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. 3. w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. ( Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r. ( Dz. U. Nr 22 poz. 271 ze zm. ); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. ( Dz. U. Nr141,poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. 4. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.